Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika (Klienta),przysługujące mu prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest EWI Ewelina Bień Zielonka 2 27-570 Iwaniska

Adres miejsce wykonywania działalności: Zielonka 2 27-570 Iwaniska

2Cel przetwarzania danych osobowych

EWI Ewelina Bień przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu www.ewiparty.pl w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez serwis ewiparty.pl

- zarejestrowania się w serwisie

- zawarcia umowy

- dokonania rozliczeń

- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru

- korzystania przez Użytkownika ze wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)

- tworzenia wewnętrznych raportów i analiz

- tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu (Google Analytics, pixel FB)


3. Komu przekazywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sklepu internetowego w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej, księgowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, kurierom, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Sklepem internetowym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Dane osobowe Użytkowników nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub gdy Sklep internetowy będzie do tego prawnie zobowiązany.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dziennik Urzędowy UE L119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO ), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U.2018. poz.1000 ze zm. ), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych przepisów krajowych.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy na podstawie:

  • zawartych z Tobą umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • właściwych przepisów prawa regulujących zawarte umowy oraz powiązane z nimi obowiązki (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) m.in. wymóg posiadania wymaganej dokumentacji księgowej i rachunkowej,
  • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), m.in. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń,

Twojej zgody w zakresie i w celu wynikającym ze złożonego oświadczenia, jeżeli ją złożyłeś (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Podanie danych na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem jej zawarcia i realizacji – bez podania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
Podanie danych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych wynika z właściwych przepisów prawa.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia otrzymywanie wiadomości marketingowych na adres Twojej skrzynki pocztowej i/lub Twój numer telefonu bądź udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie w ramach naszego formularza kontaktowego.

5. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną) oraz umowy sprzedaży oraz po ich zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Użytkownika zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez przez Użytkownika sprzeciw.

Przez czas realizacji umowy sprzedaży, a po jej wykonaniu – przez wynikający z prawa okres przedawnienia roszczeń oraz wymóg posiadania dokumentacji księgowej i rachunkowej.

6. Bezpieczeństwo

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

Podjęte przez Sklep internetowy działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli nie zachowasz zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Pamiętaj, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Ciebie o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu internetowego. Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych osobowych zgromadzonych na koncie klienta.

7. Twoje prawa

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi. Użytkownik ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób. 

1. Online e-mail na adres: nadrukijadalne@interia.pl

2. Listownie na adres: Zielonka 2 27-570 Iwaniska

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Polityka prywatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl